Javno savjetovanje - Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanoj komunalnog otpada

Općina Žminj dana 28.11.2019. objavljuje poziv na Javno savjetovanje - Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanoj komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Žminj

Javno savjetovanje traje do 28.12.2019. godine, a sve primjedbe / prijedlozi se mogu slati na mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

 

(objavljeno 28.11.2019. u 14.30)

Poduzetnički inkubator Barban - poziv na iskaz interesa

U sklopu projekta „Poduzetnički inkubator Barban- Centar poduzetničke kreativnosti“ referentne oznake KK.03.1.2.01.0063 Općina Barban te projektni partneri Općina Svetvinčenat i Općina Žminj objavljuju POZIV NA ISKAZ INTERESA za korištenje poslovnog prostora u Poduzetničkom inkubatoru Barban.

Poziva na iskaz interesa

Odluka o uvjetima korištenja Poduzetničkog inkubatora Barban

Zahtjev za korištenje Poduzetničkog inkubatora Barban

Javno savjetovanje - Nacrt odluke o visini paušalnog poreza po krevetu i smještajnoj jedinici

Općina Žminj dana 10.1.2019. objavljuje poziv na Javno savjetovanje - Nacrt odluke o visini paušalnog poreza po krevetu i smještajnoj jedinici u Općini Žminj. Javno savjetovanje otvoreno je do 17. siječnja 2019. godine.

Obrazac za sudjelovanje u postupku javnog savjetovanja s javnošću Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu i smještajnoj jedinici u Općini Žminj

(objavljeno 10.01.2019. u 14:07)

Izvještaj o postupku savjetovanja s javnošću Prijedloga Odluke o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu

(objavljeno 24.01.2019. u 09:07)

Javno savjetovanje o načinu sakupljanja otpada u Općini Žminj

Nacrt prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Žminj

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom /ZOGO/ (NN broj, 94/13 i 73/17) jedinica lokalne samouprave dužna je na svom području osigurati javnu uslugu prikupljanja komunalnog otpada. Na temelju članka 30. stavka 7. ZOGO predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi odluku o načinu pružanja javnih usluga u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (NN broj, 50/17). Sukladno tome, Općina Žminj dužna je donijeti odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada.

Sa namjenom donošenja navedene odluke izrađen je nacrt prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Žminj. Cilj Odluke je uspostava javnog, kvalitetnog, postojanog i ekonomski učinkovitog sustava sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Žminj.

S ciljem da se širi krug zainteresiranih osoba s područja Općine Žminj uključi u pripremu konačnog Nacrta odluke provest će se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću. Cilj savjetovanja sa zainteresiranom javnošću je omogućiti zainteresiranoj javnosti, sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom i Zakonu o zaštiti potrošača uvid te dostavljanje mišljenja i primjedbi na izrađen nacrt prijedloga Odluke, radi upoznavanja javnosti s načinima i uvjetima budućeg pružanja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada, kao i usluge povezane s javnom uslugom (odvojeno prikupljanje komunalnog otpada putem reciklažnog, spremnika na javnim površinama te odvojeno prikupljanje glomaznog otpada). Na taj se način želi upoznati javnost sa nacrtom prijedloga Odluke i pribaviti mišljenja, primjedbe i prijedloge zainteresirane javnosti, kako bi predloženo, ukoliko je zakonito i stručno utemeljeno, bilo prihvaćeno od strane donositelja Odluke i u konačnosti ugrađeno u odredbe Odluke.

Nacrt prijedloga odluke javno je objavljen na internetskim stranicama Općine Žminj, radi savjetovanja sa zainteresiranom javnošću. Rok za dostavu primjedbi i prijedloga na Nacrt prijedloga odluke je najkasnije do 15. siječnja 2018. godine.

Adresa e-pošte na koju se šalju očitovanja zainteresirane javnosti: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Materijali:

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Žminj
Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu općeg akta

Nacrt plana gospodarenja otpadom za razdoblje 2017-2022 - javna rasprava

Primjedbe, sugestije i sl. poslati na mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili osobno u prostorijama Općine Žminj.

Plan gospodarenja otpadom za razdoblje 2017.-2022.

Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata za okoliš - asfaltna baza Križanci

Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat „Postojeća asfaltna baza unutar eksploatacijskog polja tehničko-građevnog kamena Žminj – Križanci na k.č. 973/25 i 973/8, k.o. Žminj, Općina Žminj, Istarska županija“

Na temelju odredbi članka 160. stavka 1. i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine" br. 80/13, 153/13 i 78/15) i članka 7. stavka 2. točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša ("Narodne novine" br. 64/08) objavljuje se informacija o podnesenom zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat „Postojeća asfaltna baza unutar eksploatacijskog polja tehničko-građevnog kamena Žminj – Križanci na k.č. 973/25 i 973/8, k.o. Žminj, Općina Žminj, Istarska županija“

Informacija
Elaborat (90Mb)

Obavijesti

Javna rasprava o projektu Razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa na području Rovinja

Grad Rovinj-Rovigno je nositelj projekta Razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa na području Rovinja, koji obuhvaća područja slijedećih jedinica lokalne samouprave: Grad Rovinj-Rovigno, Općina Bale-Valle, Općina Kanfanar, Općina Svetvinčenat, Grad Vodnjan-Dignano i Općina Žminj. Projekt se provodi u okviru Okvirnog nacionalnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja (ONP), sukladno kojem će se prijaviti na natječaj za sufinanciranje od strane fondova Europske unije. Projektom se planira izgradnja otvorene pristupne mreže elektroničkih komunikacija sljedeće generacije (NGA).

Sukladno strukturnim pravilima ONP-a, nositelj projekta dana 5.4.2017. pokreće javnu raspravu o projektu Razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa na području Rovinja.

Dokumenti:

Obavijest o pokretanju javne rasprave o projektu Razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa na području Rovinja
Nacrt PRŠI
Prilog 3 nacrta PRŠI
Obrazac za sudjelovanje u javnoj raspravi

Svi podaci i očitovanja operatora i drugih zainteresiranih strana primati će se zaključno do 5.5.2017. putem elektroničke pošte, na adresu: javna.rasprava.NGA@rovinj.hr