Statut Općine Žminj

Na temelju članka 135. Ustava Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 56/90., 135/97., 8/98., 113/00., 124/00., 41/01. – pročišćeni tekst, 55/01., 76/10. i 85/10.), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11. i 144/12.). i članka 21. Statuta Općine Žminj ("Službeni glasnik Općine Žminj", broj 4/09.) Općinsko vijeće Općine Žminj, na sjednici održanoj 27.ožujka 2013.godine, donosi


STATUT  OPĆINE  ŽMINJ

 

I. POLAZIŠNA NAČELA

Uvažavajući sveprisutni trend ujedinjenja uz istovremenu demokratizaciju i decentralizaciju vlasti u Europi, putem zaštite i jačanja lokalne samouprave; ukazujući na činjenicu da je postojanje lokalne samouprave temelj svakog demokratskog ustrojstva, a razvoj lokalne samouprave neizostavna pretpostavka unapređivanja prava građana da sudjeluju u odlučivanju o javnim poslovima; uvjereni da lokalne interese i potrebe najbolje mogu rješavati sami građani ove lokalne zajednice, neposredno ili putem izabranih predstavnika; ponoseći se dostignutom razinom tolerancije i suživota i inzistirajući na daljnjem unapređivanju tih odnosa; poštujući tradicije antifašizma na čijim zasadama su niknule brojne deklaracije o ljudskim pravima; nastojeći da ova Općina postane "općinom blagostanja", Općinsko vijeće Općine Žminj prihvaća temeljna načela sadržana u Europskoj povelji o lokalnoj samoupravi od 15. listopada 1985. godine iz Strasbourga, prožimajući duhom te Povelje ovaj Statut.

II. OPĆE ODREDBE 

Članak 1.

Ovim Statutom se podrobnije uređuje samoupravni djelokrug Općine Žminj, njena obilježja, javna priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela, način obavljanja poslova, oblici neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju, provođenje referenduma u pitanjima iz samoupravnog djelokruga, mjesna samouprava, imovina i financiranje, oblici suradnje jedinica lokalne samouprave, te druga pitanja važna za ostvarenje njenih prava i obveza.

Članak 2.

Općina Žminj predstavlja prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu, koja je povezana zajedničkim interesima stanovništva.

Općina Žminj je jedinica lokalne samouprave na području utvrđenom Zakonom o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj.

Granice Općine Žminj mogu se mijenjati na način i po postupku propisanim zakonom.

Članak 3.

U sastavu Općine Žminj su slijedeća naselja: Žminj, Potrati, Matiki, Vadediji, Kresini, Krničari, Zamudići, Galanti, Krculi, Matkići, Slivari, St. Žufić, St. Rovis, Mužini, Folići, Grizili, Leprinčani, Tomišići, Brkić, D. Haluzi, Lucijani, Kadrijol, Mengići, Karnevali, Gradišće, Balići, Bošci, Hreljini, Benčići, Barišini, Sv. Matej, Gajmani, Badnjevari, Kinkeli, Haluzi na Ceru, Žgombini, Gržini, Feštini, Čubani, Rojnići, Žavori, Dohrani, Klimni, Jušani, Rudani, St. Brnelić, Pohmani, Zeci, Maksi, Vlašići, Kosići, Debeljuhi, Sandari, Fradelani, Humnjani, Hrelji, Baštijanići, St. Reti, Karlovići, Dončići, Črnji, Modrušani, Mačini, Škopljani, Šivati, Krizmani, Otočani, Kranjčići, D. Krničari, Damijanići, Petrići, Kmeti, Andrijaši, Laginji, Sv. Foška, Tončaki, D. Tankovići, Hrusteti, Šoštari, G. Tankovići, Donci, G. Pucići, Petrcoli, Žagrići, Jurići, Petešljari, Kablari, Križanci, Kuhari, Pamići, G. Orbanići, D. Orbanići, Marinčevina, Krajcar Brijeg, Kršanci, Guzini, Milanezi, St. Roži, Roži, Švogari, Maraškini, Tudari, Pifari, Blagari, Prkačini, Paladnjaki, Matijaši, D. Pucići, Petešići, Blažučići, Antončići i Vidulini.

Članak 4.

Općina Žminj je pravna osoba.

Sjedište Općine Žminj, Općinskog vijeća i Općinskog načelnika je u Žminju, Pazinska 2/G.

III. OBILJEŽJA OPĆINE ŽMINJ 

Članak 5.

Općina Žminj ima grb i zastavu.

Obilježjima iz stavka 1. ovog članka predstavlja se Općina Žminj i izražava pripadnost Općini Žminj.

Način uporabe i zaštita obilježja Općine Žminj utvrđuje se posebnom odlukom  načelnika, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 6.

Opis grba: u plavome na zelenom tlu srebrno - bijeli grad, s lijeve strane kojega se nalazi stablo, a s desne strane iz oblaka izdiže se Sv. Mihovil zlatno – žute boje s vagom u lijevoj i plamenim mačem u desnoj ruci.

Članak 7.

Zastava Općine Žminj je jednobojna, crvene boje, omjera dužine i širine 2:1, sa grbom Općine pomaknutim prema gore i do koplja.

Članak 8.

Općina Žminj ima pečat.

Tijela Općine Žminj mogu imati posebne pečate.

Opisi pečata iz stavaka 1. i 2. ovoga članka, te način njihove uporabe i čuvanja uređuju se posebnom odlukom Općinskog načelnika.

Članak 9.

U Općini Žminj se svečano obilježava 29. rujna kao Dan Općine.

U povodu Dana Općine dodjeljuju se priznanja Općine te priređuju druge svečanosti.

 

IV. JAVNA PRIZNANJA

Članak 10.

Općina Žminj dodjeljuje svoja priznanja za iznimna dostignuća i doprinos od osobitog značenja za njen razvitak i ugled, a naročito za uspjehe u unapređivanju gospodarstva, znanosti, kulture, zaštite i unapređivanja prirodnog okoliša i drugih javnih djelatnosti, te poticanja aktivnosti koje su tome usmjerene.

Članak 11.

Javna priznanja Općine Žminj su:

-          Nagrada za životno djelo Općine Žminj,

-          Nagrada Općine Žminj,

-          Plaketa Općine Žminj,

-          Grb Općine Žminj i

-          Proglašenje počasnog građanina Općine Žminj.

Članak 12.

Nagrada za životno djelo Općine Žminj dodjeljuje se fizičkim osobama, za osobite uspjehe u razvoju društvenih odnosa i unapređenju gospodarstva, obrazovanja, znanosti, kulture, tjelesne kulture, zdravstva, socijalne skrbi i drugih djelatnosti, posebno značajnih za Općinu Žminj, kada se ocijeni da je određena osoba sve svoje objektivne mogućnosti utkala u odnosno djelo i u tome postigla svoj neponovljiv rezultat u odnosnom području.

Članak 13.

Nagrada Općine Žminj dodjeljuje se fizičkim i pravnim osobama, za osobite uspjehe u razvoju društvenih odnosa i unapređenje gospodarstva, obrazovanja, znanosti, kulture, tjelesne kulture, zdravstva, socijalne skrbi i drugih djelatnosti, od posebnog značaja za Općinu Žminj.

Članak 14.

Plaketa Općine Žminj dodjeljuje se fizičkim i pravnim osobama, za uspjehe postignute u razvoju društvenih odnosa i unapređenju gospodarstva, obrazovanja, znanosti, kulture, tjelesne kulture, zdravstva, socijalne skrbi i drugih djelatnosti, značajne za Općinu Žminj. 

Članak 15.

Grb Općine Žminj dodjeljuje se građanima Općine Žminj, ostalim građanima Republike Hrvatske, te građanima drugih zemalja, za zasluge za opći razvoj demokracije i napredak čovječanstva.

Članak 16.

Počasnim građaninom Općine Žminj može se proglasiti građanin Republike Hrvatske ili druge države koji je svojim radom, znanstvenim ili političkim djelovanjem značajno pridonio napretku i ugledu Općine.

Počasnim građaninom Općine Žminj ne može se proglasiti osoba koja ima prebivalište na području Općine Žminj.

Počašću se ne stječu posebna prava, odnosno obveze, i može se opozvati ako se osoba pokaže nedostojna takve počasti.

Članak 17.

Svi građani Općine Žminj uživaju jednaka prava temeljena na principima poštivanja ljudskih prava i sloboda, ravnopravnosti, jednakosti i izvornih načela antifašizma.

 

V. SURADNJA S DRUGIM JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

Članak 18.

Ostvarujući zajednički interes u okviru svog samoupravnog djelokruga, Općina Žminj uspostavlja i potiče suradnju s drugim jedinicama lokalne i regionalne samouprave u zemlji i inozemstvu u skladu sa zakonom i međunarodnim ugovorima.

Kada Općina Žminj ocijeni da postoji dugoročan i trajan interes za uspostavljanje suradnje i mogućnosti za njezino razvijanje, može s pojedinim jedinicama lokalne i regionalne samouprave sklopiti akt o suradnji i međusobnim odnosima.

Odluku o uspostavljanju suradnje, odnosno o sklapanju akta o suradnji Općine Žminj s pojedinim jedinicama lokalne i regionalne samouprave donosi Općinsko vijeće.

 Općina Žminj pod uvjetima utvrđenim zakonom može surađivati s međunarodnim organizacijama i pristupati međunarodnim udruženjima lokalnih jedinica.

Članak 19.

Kriteriji za uspostavljanje suradnje te postupak donošenja odluke o uspostavljanju suradnje, odnosno o sklapanju akta o suradnji uređuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća.

Članak 20.

Sporazum o suradnji Općine Žminj i općine ili grada druge države objavljuje se u Službenom glasniku Općine Žminj.


VI.   SAMOUPRAVNI DJELOKRUG OPĆINE ŽMINJ

Članak 21.

Općina Žminj (u daljnjem tekstu: Općina) samostalna je u odlučivanju u poslovima iz svog samoupravnog djelokruga sukladno Ustavu Republike Hrvatske, zakonu i ovom Statutu, te podliježe samo nadzoru zakonitosti od strane nadležnih državnih tijela.

Članak 22.

U svom samoupravnom djelokrugu Općina obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na:

– uređenje naselja i stanovanje,

– prostorno i urbanističko planiranje,

– komunalno gospodarstvo,

– brigu o djeci,

– socijalnu skrb,

– primarnu zdravstvenu zaštitu,

– odgoj i osnovno obrazovanje,

– kulturu, tjelesnu kulturu i šport,

– zaštitu potrošača,

– zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,

– protupožarnu i civilnu zaštitu,

– promet na svom području

– te ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

Odlukom Općinskog vijeća, sukladno ovom Statutu, mogu se pojedini poslovi iz samoupravnog djelokruga Općine prenijeti na Županiju odnosno mjesnu samoupravu.

Odlukom Općinskog  vijeća, sukladno ovom Statutu, Općina može preuzeti obavljanje pojedinih poslova iz samoupravnog djelokruga Istarske županije, ako osigura dovoljno prihoda za njihovo obavljanje.

Članak 23.

Općina Žminj može organizirati obavljanje pojedinih poslova iz članka 22. ovog Statuta zajednički s drugom jedinicom lokalne samouprave ili više jedinica lokalne samouprave, osnivanjem zajedničkog tijela, zajedničkog upravnog odjela ili službe, zajedničkog trgovačkog društva ili zajednički organizirati obavljanje pojedinih poslova u skladu s posebnim zakonom.

Odluku o obavljanju poslova na način propisan u stavku 1. ovog članka donosi Općinsko vijeće, temeljem koje načelnik sklapa sporazum o osnivanju zajedničkog upravnog tijela kojim se propisuje financiranje, način upravljanja, odgovornost, statusna pitanja službenika i namještenika i druga pitanja od značaja za to tijelo.

 

VII. NEPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA U ODLUČIVANJU

Članak 24.

Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju u lokalnim poslovima putem referenduma i mjesnog zbora građana, sukladno zakonu i ovom Statutu.

Članak 25.

Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu promjene Statuta Općine, o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća, kao i o drugim pitanjima određenim zakonom i Statutom.

Prijedlog za donošenje odluke o raspisivanju referenduma može temeljem odredaba zakona i ovog Statuta, dati jedna trećina vijećnika, načelnik, većina vijeća mjesnih odbora na području Općine Žminj i 20% ukupnog broja birača Općine Žminj.

Prijedlog za donošenje odluke o raspisivanju referenduma iz stavka 1. ovog članka može dati najmanje jedna trećina članova Općinskog vijeća. Prijedlog mora biti predan u pisanom obliku i potpisan od vijećnika. 

Članak 26.

Osim slučajeva iz članka 25. ovog Statuta referendum se raspisuje i za opoziv načelnika i njegovog zamjenika, ako raspisivanje referenduma predloži 20% ukupnog broja birača Općine Žminj.

Predsjednik Općinskog vijeća dostavlja zaprimljeni prijedlog propisanog broja birača u roku od 8 dana od dana zaprimanja prijedloga središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu radi utvrđivanja da li je prijedlog podnesen od potrebnog broja birača.

Ako središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi da je prijedlog podnesen od potrebnog broja birača Općinsko vijeće raspisuje referendum u roku od 30 dana od dana zaprimanja odluke središnjeg ureda državne uprave.

Ako  se na referendumu donese odluka o opozivu načelnika i njegovih zamjenika, mandat im prestaje danom objave rezultata referenduma, a Vlada Republike Hrvatske imenuje povjerenika Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti načelnika.

Članak 27.

Općinsko vijeće dužno se izjasniti o podnesenom prijedlogu propisanog broja članova predstavničkog tijela, načelnika ili većine vijeća mjesnih odbora i ako prijedlog prihvati, u roku od 30 dana od dana zaprimanja prijedloga donijeti odluku o raspisivanju referenduma.

Ako je prijedlog za raspisivanje referenduma predložio propisani broj birača, predsjednik Općinskog vijeća u roku od 8 dana od dana zaprimanja prijedloga dostavlja prijedlog središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu radi utvrđivanja ispravnosti podnesenog prijedloga. Ako središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi da je prijedlog za raspisivanje referenduma ispravan, Općinsko vijeće će u roku od 30 dana od dana zaprimanja odluke o ispravnosti prijedloga raspisati referendum.                                                 

Članak 28.

Odluka o raspisivanju referenduma sadrži naziv tijela koje raspisuje referendum, područje za koje se raspisuje referendum, naziv akta o kojem se odlučuje na referendumu, odnosno naznaku pitanja o kojem će birači odlučivati, obrazloženje akta ili pitanja o kojima se raspisuje referendum, referendumsko pitanje ili pitanja, odnosno jedan ili više prijedloga o kojima će birači odlučivati, te dan održavanje referenduma.

Članak 29.

Pravo glasovanja na referendumu imaju građani koji imaju prebivalište na području Općine, odnosno na području za koje se raspisuje referendum i upisani su u popis birača.

Članak 30.

Odluka donesena na referendumu o pitanjima iz članka 25. ovog Statuta obvezatna je za Općinsko vijeće.

Članak 31.

Postupak provođenja referenduma i odluke donesene na referendumu podliježu nadzoru zakonitosti općih akata, koji provodi središnje državno tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

Članak 32.

Općinsko vijeće i Općinski načelnik mogu, prije donošenja odgovarajućih odluka iz njihova djelokruga, konzultirati građane, odnosno tražiti prethodna mišljenja građana o odnosnim pitanjima.

Konzultiranje u smislu stavka 1. ovog članka obavit će se napose ako je iz nekih razloga donošenje odgovarajuće odluke posebno značajno za građane i druge subjekte, odnosno za stanje u Općini.

Članak 33.

Konzultiranje u smislu čl. 31. ovog Statuta obavlja sa anketiranjem građana, organiziranjem javnih rasprava na zborovima, prikupljanjem mišljenja vijeća mjesnih odbora i na druge odgovarajuće načine.

Članak 34.

Općinsko vijeće može tražiti mišljenje mjesnih zborova građana o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga Općine, kao i o ostalim pitanjima određenim zakonom.

Prijedlog za traženje mišljenja iz stavka 1. ovoga članka može dati 1/3 vijećnika  i Općinski načelnik.                                                                                                                               
Općinsko vijeće dužno je razmotriti prijedlog iz stavka 2. ovoga članka u roku od 60 dana od zaprimanja prijedloga.

Odlukom iz stavka 1. ovoga članka određuje se pitanje o kojem se traži mišljenje mjesnih zborova građana, odnosno područje od kojeg se traži mišljenje.

Članak 35.

Zbor građana saziva predsjednik Općinskog vijeća u roku od 15 dana od dana donošenja odluke Općinskog vijeća.

Za pravovaljano izjašnjavanje na zboru građana potrebna je prisutnost najmanje 5 % birača upisanih u popis birača mjesnog odbora za čije područje je sazvan zbor građana.

Izjašnjavanje građana na zboru građana je javno, a odluke se donose većinom glasova prisutnih građana.

Članak 36.

Građani imaju pravo neposredno predlagati Općinskom vijeću donošenje određenog akta ili rješavanje određenog pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća.

Općinsko vijeće mora raspraviti prijedlog iz stavka 1. ovoga članka ako ga potpisom podrži najmanje 10% birača upisanih u popis birača Općine.

Općinsko vijeće dužno je dati odgovor podnositeljima prijedloga iz stavka 2. ovog članka najkasnije u roku od 3 mjeseca od prijema prijedloga.

Članak 37.

Građani i pravne osobe imaju pravo Općinskom vijeću i njegovim tijelima podnositi predstavke i pritužbe na njihov rad, kao i na rad njegovog upravnog tijela te na nepravilan odnos zaposlenih u tim tijelima kad im se obraćaju radi ostvarivanja prava i interesa ili izvršavanja građanskih dužnosti.

Tijela Općine dužna su osobama iz stavka 1. osigurati u službenim prostorijama, na vidnom mjestu, potrebna tehnička pomagala za podnošenje predstavki i pritužbi (knjiga za primjedbe i prijedloge), te omogućiti njihovo usmeno izjavljivanje, odnosno ukoliko postoje tehničke pretpostavke omogućiti kontakt sredstvima elektroničke komunikacije.

Predsjednik Općinskog vijeća ili Općinski načelnik odnosno pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela dužan je tim osobama dati odgovor u roku od 30 dana od dana podnošenja predstavke odnosno pritužbe.

 

VIII. TIJELA OPĆINE

Članak 38.

Tijela općine su Općinsko vijeće i Općinski načelnik.

Članak 39.

Ako zakonom ili drugim propisom nije jasno određeno nadležno tijelo za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga, poslovi i zadaće koje se odnose na uređivanje odnosa iz samoupravnog djelokruga u nadležnosti su Općinskog vijeća, a izvršni poslovi i zadaće u nadležnosti su Načelnika.

Ukoliko se na način propisan stavkom 1. ovog članka ne može utvrditi nadležno tijelo, poslove i zadaće obavlja Općinsko vijeće.

 

1. OPĆINSKO VIJEĆE

Članak 40.

Općinsko vijeće je predstavničko tijelo građana Općine i tijelo lokalne samouprave koje donosi odluke i akte u okviru djelokruga Općine, te obavlja poslove u skladu s Ustavom, Europskom poveljom o lokalnoj samoupravi, zakonom i ovim Statutom.

Članak 41.

Općinsko vijeće donosi:

-          Statut Općine,

-          Poslovnik o radu Općinskog vijeća,

-          odluke i druge opće akte kojima se uređuju pitanja iz samoupravnog djelokruga Općine,

-          odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine,

-          proračun i odluku o izvršenju proračuna,

-          godišnje izvješće o izvršenju proračuna,

-          odluku o privremenom financiranju,

-          odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina i raspolaganju ostalom imovinom Općine u visini pojedinačne vrijednosti više od 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje, ako je stjecanje i otuđivanje odnosno nekretnina i pokretnina te raspolaganje ostalom imovinom planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonom,

-          odluku o promjeni granice Općine,

-          odluku o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela,

-          raspisuje referendum,

-          osniva ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, kulturnih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu,

-          obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i ovim Statutom.

Općinsko vijeće obavlja izbor, imenovanja i razrješenja predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća, predsjednika i članova radnih tijela Općinskog vijeća te drugih nositelja i predstavnika Općine u tijelima i institucijama određenim ovim Statutom i drugim propisima.

Članak 42.

Općinsko vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika koji se biraju većinom glasova svih članova predstavničkog tijela.

Predsjednik i jedan potpredsjednik u pravilu se biraju iz reda predstavničke većine, a drugi potpredsjednik iz reda predstavničke manjine, na njihov prijedlog.

Funkcija predsjednika i potpredsjednika vijeća je počasna i za to obnašatelji funkcije ne primaju plaću. Predsjednik i potpredsjednici imaju pravo na naknadu troškova sukladno posebnoj odluci Općinskog vijeća.

Članak 43.

Prijedlog za izbor predsjednika i potpredsjednika daje najmanje jedna trećina članova Općinskog vijeća, odnosno pet članova Općinskog vijeća u pismenom obliku, a potvrđuju ga imenom, prezimenom i potpisom.

Članak 44.

Predsjednik i potpredsjednici Općinskog vijeća biraju se javnim glasovanjem pojedinačno.

Za predsjednika ili potpredsjednika Općinskog vijeća izabran je kandidat za kojeg je glasovala većina svih članova Općinskog vijeća.

Kada je predloženo više kandidata za predsjednika ili potpredsjednika Općinskog vijeća, a niti jedan od kandidata ne dobije većinu glasova svih članova Općinskog vijeća, glasovanje se ponavlja za dva kandidata koji dobiju najveći broj glasova.

U ponovljenom glasovanju kandidat je izabran ako je dobio većinu glasova svih članova Općinskog vijeća.

Ako u ponovljenom glasovanju kandidat ne dobije većinu glasova svih članova Općinskog vijeća, kandidacijski postupak se ponavlja.

Članak 45.

Općinsko vijeće smatra se konstituiranim izborom predsjednika na prvoj sjednici na kojoj je nazočna većina članova Općinskog vijeća.

Članak 46.

Predsjednik Općinskog vijeća:

-          zastupa Općinsko vijeće,

-          saziva i organizira, te predsjedava sjednicama Općinskog vijeća,

-          predlaže dnevni red Općinskog vijeća,

-          upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u propisani postupak,

-          brine o postupku donošenja odluka i općih akata,

-          održava red na sjednici Općinskog vijeća,

-          usklađuje rad radnih tijela,

-          potpisuje odluke i akte koje donosi Općinsko vijeće,

-          brine o suradnji Općinskog vijeća i Općinskog načelnika,

-          brine se o zaštiti prava vijećnika,

-          obavlja i druge poslove određene zakonom i Poslovnikom Općinskog vijeća.

Predsjednik Općinskog vijeća dostavlja statut, poslovnik, proračun i druge opće akte predstojniku ureda državne uprave u županiji s izvatkom iz zapisnika  u roku od 15 dana od dana donošenja, te bez odgode načelniku.

Članak 47.

Općinsko vijeće ima 13 vijećnika izabranih na način određen zakonom.

Članak 48.

Mandat člana Općinskog vijeća izabranog na redovnim izborima traje četiri godine, a počinje danom konstituiranja Općinskog vijeća i traje do stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju izbora.

Od dana konstituiranja Općinskog vijeća, član Općinskog vijeća ima sva prava i dužnosti određene Ustavom, zakonom, ovim Statutom i Poslovnikom, do prestanka mandata.

Mandat člana Općinskog vijeća izabranog na prijevremenim izborima traje do isteka tekućeg mandata predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave.

Funkcija člana Općinskog vijeća je počasna i za to ne prima plaću.

Član Općinskog vijeća za svoj rad u Općinskom vijeću ima pravo na naknadu sukladno odluci Općinskog vijeća.

Član Općinskog vijeća nema obvezujući mandat i nije opoziv. 

Članak 49.

Vijećniku prestaje mandat prije isteka vremena na koji je izabran:

-          ako podnese ostavku koja je zaprimljena najkasnije tri dana prije zakazanog održavanja sjednice Općinskog vijeća i ovjerena kod javnog bilježnika najranije osam dana prije podnošenja iste,

-          ako je pravomoćnom sudskom odlukom  potpuno lišen poslovne sposobnosti, danom pravomoćnosti sudske odluke,

-          ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci, danom pravomoćnosti presude,

-          ako mu prestane prebivalište s područja Općine,

-          ako mu prestane hrvatsko državljanstvo sukladno odredbama zakona kojim se uređuje hrvatsko državljanstvo, danom njegovog prestanka,

-          smrću.

Vijećniku kojem prestane hrvatsko državljanstvo, a koji je državljanin države članice Europske unije mandat ne prestaje prestankom hrvatskog državljanstva. 

U slučaju da se stekne jedan od uvjeta iz stavka 1. ovoga članka, dužnost člana Općinskog vijeća preuzima neizabrani kandidat s dotične liste kojeg odredi stranka odnosno prvi slijedeći kandidat ukoliko se radi o nezavisnoj listi.

Članak 50.

Vijećniku koji za vrijeme trajanja mandata prihvati obnašanje dužnosti koja je prema odredbama zakona nespojiva s dužnošću člana predstavničkog tijela, mandat miruje, a za to vrijeme vijećnika zamjenjuje zamjenik, u skladu s odredbama zakona.

Vijećnik je dužan u roku od 8 dana od dana prihvaćanja nespojive dužnosti o tome obavijestiti predsjednika Općinskog vijeća, a mandat mu počinje mirovati protekom tog roka.

Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti, vijećnik nastavlja s obnašanjem dužnosti vijećnika, ako podnese pisani zahtjev predsjedniku Općinskog vijeća u roku od 8 dana od dana prestanka obnašanja nespojive dužnosti. Mirovanje mandata prestaje osmog dana od dana podnošenja pisanog zahtjeva.

Ako vijećnik po prestanku obnašanja nespojive dužnosti ne podnese pisani zahtjev iz stavka 3. ovog članka, smatrat će se da mu mandat miruje iz osobnih razloga.

Vijećnik može tijekom trajanja mandata staviti svoj mandat u mirovanje iz osobnih razloga, podnošenjem pisanog zahtjeva predsjedniku Općinskog vijeća, a mirovanje mandata počinje teći od dana dostave pisanog zahtjeva sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku.

Mirovanje mandata iz osobnih razloga ne može trajati kraće od 6 mjeseci, a vijećnik nastavlja s obnašanjem dužnosti osmog dana od dana dostave pisane obavijesti predsjedniku Općinskog vijeća.

Vijećnik može tražiti nastavljanje obnašanja dužnosti vijećnika jedanput u tijeku trajanja mandata.

Članak 51.

Vijećnik ima prava i dužnosti:

-          sudjelovati na sjednicama Općinskog vijeća,

-          raspravljati i glasovati o svakom pitanju koje je na dnevnom redu sjednice Vijeća,

-          predlagati Vijeću donošenje akata, podnositi prijedloge akata i podnositi amandmane na prijedloge akata,

-          postavljati pitanja iz djelokruga rada Općinskog vijeća,

-          postavljati pitanja načelniku i zamjeniku načelnika,

-          sudjelovati na sjednicama radnih tijela Općinskog vijeća i na njima raspravljati, a u radnim tijelima kojih je član i glasovati,

-          prihvatiti izbor za člana u najviše dva radna tijela Općinskog vijeća,

-          tražiti i dobiti podatke potrebne za obavljanje dužnosti vijećnika od tijela Općine te u svezi s time koristiti njihove stručne i tehničke usluge,

-          uvida u registar birača za vrijeme dok obavlja dužnost.

Vijećnik ne može biti kazneno gonjen niti odgovoran na bilo koji drugi način, zbog glasovanja, izjava ili iznesenih mišljenja i stavova na sjednicama Općinskog vijeća.

Vijećnik je dužan čuvati tajnost podataka, koji su kao tajni određeni u skladu s pozitivnim propisima, za koje sazna za vrijeme obnašanja dužnosti vijećnika.

Vijećnik ima i druga prava i dužnosti utvrđena odredbama zakona, ovog Statuta i Poslovnika Općinskog vijeća.

Članak 52.

Općinsko vijeće odlučuje većinom glasova, ako je na sjednici nazočna većina članova Općinskog vijeća.

O donošenju Statuta Općine, proračuna i godišnjeg izvješća o izvršenju proračuna, Poslovnika Općinskog vijeća, izboru i razrješenju predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća, kao i o povjerenju Općinskom načelniku, Općinsko vijeće odlučuje većinom glasova svih članova.

Članak 53.

Poslovnikom Općinskog vijeća detaljnije se uređuje način konstituiranja, sazivanja, rad i tijek sjednice, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti vijećnika, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika Općinskog vijeća, djelokrug, sastav i način rada radnih tijela, način i postupak donošenja akata u Općinskom vijeću, postupak izbora i razrješenja, sudjelovanje građana na sjednicama te druga pitanja od značaja za rad Općinskog vijeća.


1.1.  RADNA TIJELA

Članak 54.

Radna tijela Općinskog vijeća su:

-          Komisija za izbor i imenovanja,

-          Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost,

-          Mandatna komisija.

Članak 55.

Komisija za izbor i imenovanja, predlaže:

-          izbor i razrješenje predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća,

-          izbor i razrješenje članova radnih tijela Općinskog vijeća,

-          imenovanje i razrješenje i drugih osoba određenih ovim Statutom i drugim odlukama Općinskog vijeća,

-          propise o primanjima vijećnika, te naknade troškova vijećnicima za rad u Općinskom vijeću.

Članak 56.

Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost:

-          predlaže Statut Općine i Poslovnik Općinskog vijeća,

-          predlaže pokretanje postupka za izmjenu Statuta odnosno Poslovnika Općinskog vijeća,

-          razmatra prijedloge odluka i drugih općih akata koje donosi Općinsko vijeće u pogledu njihove usklađenosti s Ustavom i pravnim sustavom, te u pogledu njihove pravne obrade i o tome daje mišljene i prijedloge Općinskom vijeću,

-          obavlja i druge poslove određene ovim Statutom.

Članak 57.

Mandatna komisija:

-          na konstituirajućoj sjednici obavještava Općinsko vijeće o provedenim izborima za Općinsko vijeće i imenima izabranih vijećnika, temeljem objavljenih rezultata nadležnog izbornog povjerenstva o provedenim izborima,

-          obavještava Općinsko vijeće o podnesenim ostavkama na vijećničku dužnost, te o zamjenicima vijećnika koji umjesto njih počinju obavljati vijećničku dužnost,

-          obavještava Općinsko vijeće o mirovanju mandata vijećnika po sili zakona, o mirovanju mandata iz osobnih razloga i o mirovanju mandata zbog obnašanja nespojive dužnosti te o zamjeniku vijećnika koji umjesto njega počinje obavljati vijećničku dužnost,

-          obavještava Općinsko vijeće o prestanku mirovanja mandata vijećnika,

Članak 58.

Općinsko vijeće može uz radna tijela osnovana ovim Statutom, osnivati druga stalna i povremena radna tijela radi proučavanja i razmatranja drugih pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća, pripreme prijedloga odluka i drugih akata, davanja mišljenja i prijedloga u vezi pitanja koja su na dnevnom redu Općinskog vijeća.

Sastav, broj članova, djelokrug i način rada radnih tijela utvrđuje Općinsko vijeće posebnim odlukama.

 

2. OPĆINSKI NAČELNIK

Članak 59.

Općinski načelnik zastupa Općinu i nositelj je izvršne vlasti Općine.

Mandat Općinskog načelnika traje četiri godine, a počinje prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora i traje do prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora novog načelnika.

U obavljaju izvršne vlasti Općinski načelnik:

-           priprema prijedloge općih akata,

-           izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća,

-           utvrđuje prijedlog proračuna Općine i odluke o izvršenju proračuna,

-           upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu Općine u skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktom Općinskog  vijeća,

-           odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina i raspolaganju ostalom imovinom Općine čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, ako je stjecanje i otuđivanje planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim propisima,

-           upravlja prihodima i rashodima Općine,

-           upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna Općine,

-           donosi pravilnik o unutarnjem redu i pravilnik o plaćama,

-           imenuje i razrješava pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela,

-           utvrđuje plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel,

-           imenuje i razrješava predstavnike Općine Žminj u tijelima javnih ustanova i ustanova kojih je osnivač Općina Žminj, trgovačkih društava u kojima Općina Žminj ima udjele ili dionice i drugih pravnih osoba kojih je Općina Žminj osnivač, ako posebnim zakonom nije drugačije određeno,

-           predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune na temelju obrazloženih i argumentiranih prijedloga fizičkih i pravnih osoba,

-           razmatra i utvrđuje konačni prijedlog prostornog plana,

-           donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanju natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti te sklapa ugovore o koncesiji ili o povjeravanju poslova,

-           daje prethodnu suglasnost na izmjenu cijena komunalnih usluga,

-           do kraja ožujka tekuće godine podnosi Općinskom vijeću izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture i Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za prethodnu godinu,

-           utvrđuje uvjete, mjerila i postupak za određivanje reda prvenstva za kupnju stana iz programa društveno poticane stanogradnje,

-           organizira zaštitu od požara na području Općine i vodi brigu o uspješnom provođenju i poduzimanju mjera za unapređenje zaštite od požara,

-           usmjerava i nadzire rad Jedinstvenog upravnog odjela u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, odnosno poslova državne uprave, ako su preneseni Općini,

-           daje mišljenje o prijedlozima koje Općinskom vijeću podnose drugi ovlašteni predlagatelji,

-           obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom i drugim propisima.

Načelnik dostavlja odluku o imenovanju i razrješenju iz stavka 3. podstavka 11. Općinskom vijeću u roku od 8 dana od dana donošenja, te se ista objavljuje u Službenom glasniku.

Članak 60.

Načelnik je odgovoran za ustavnost i zakonitost obavljanja poslova koji su u njegovom djelokrugu i za ustavnost i zakonitost akata upravnih tijela Općine.

Članak 61.

Općinski načelnik dva puta godišnje podnosi polugodišnje izvješće o svom radu i to do 31. ožujka tekuće godine za razdoblje  srpanj - prosinac prethodne godine i do 15. rujna za razdoblje siječanj - lipanj tekuće godine.

Općinsko vijeće može, pored izvješća iz stavka 1. ovog članka, od načelnika tražiti izvješće o pojedinim pitanjima iz njegovog djelokruga.

Općinski načelnik dostavlja  izvješće po zahtjevu iz stavka 2. ovog članka u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva. Ukoliko  jedan zahtjev sadrži veći broj različitih pitanja, rok za dostavu izvješća iznosi 60 dana od dana primitka zahtjeva.

Općinsko vijeće ne može zahtijevati  od načelnika izvješće o bitno podudarnom pitanju prije proteka roka od 6 mjeseci od ranije dostavljenog izvješća o istom pitanju.

Članak 62.

Općinski načelnik može radi proučavanja i razmatranja pitanja iz svog djelokruga rada osnovati stalna ili povremena savjetodavna tijela (savjet, kolegij, kabinet i dr. ) a koja tijela nemaju pravo odlučivanja.

Članak 63.

Općinski načelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine:

-          ima pravo obustaviti od primjene opći akt Općinskog vijeća u roku od 8 dana od dana donošenja, ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis te zatražiti od Općinskog vijeća da u roku od 8 dana donošenja odluke o obustavi otkloni uočene nedostatke. Ako Općinsko vijeće to ne učini, načelnik je dužan bez odgode o tome obavijestiti  predstojnika ureda državne uprave u  županiji i dostaviti mu odluku o obustavi općeg akta,

-          ima pravo obustaviti od primjene akt Mjesnog odbora ako ocijeni da je taj akt u suprotnosti sa zakonom, Statutom i općim aktima Općinskog vijeća.

Članak 64.

Općinski načelnik ima zamjenika, koji zamjenjuje načelnika u slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti u obavljanju  svoje dužnosti.

Članak 65.

Općinski načelnik može obavljanje određenih poslova iz svog djelokruga povjeriti zamjeniku, ali mu time ne prestaje odgovornost za njihovo obavljanje.

Zamjenik općinskog načelnika je u slučaju iz stavka 1. ovog članka dužan pridržavati se uputa općinskog načelnika.

Članak 66.

Načelniku i zamjeniku načelnika  mandat prestaje po sili zakona:

-          danom dostave pisane ostavke sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku,

-          danom pravomoćnosti sudske odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti,

-          danom pravomoćnosti sudske presude kojom je osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od jednog mjeseca,

-          danom prestanka prebivališta na području Općine Žminj,

-          danom prestanka hrvatskog državljanstva,

-          smrću.

U slučaju prestanka mandata načelnika prije isteka 2 godine mandata pročelnik upravnog tijela nadležnog za službeničke odnose u roku od 8 dana obavještava Vladu Republike Hrvatske o prestanku mandata načelnika radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog načelnika.

U slučaju prestanka mandata načelnika nakon isteka 2 godine mandata, dužnost načelnika do kraja mandata obnaša zamjenik koji je izabran zajedno s njim.

Članak 67.

Općinski načelnik i njegov zamjenik mogu se opozvati u postupku propisanom člankom 26. ovog Statuta. 

 

IX .UPRAVNO TIJELO

Članak 68.

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, kao i poslova državne uprave prenijetih na Općinu, ustrojava se Jedinstveni upravni odjel.

Jedinstveni upravni odjel samostalan je u okviru svog djelokruga, a za zakonito, stručno, efikasno i pravovremeno obavljanje poslova iz svoje nadležnosti odgovoran je Općinskom načelniku.

Članak 69.

Ustrojstvo i djelokrug Jedinstvenog upravnog odjela uređuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća.

Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja pročelnik koga na temelju javnog natječaja imenuje Općinski načelnik.

Članak 70.

Službenici u Jedinstvenom upravnom odjelu poticat će se na trajno stručno osposobljavanje i usavršavanje putem tečaja, seminara i školovanja.

 

X. JAVNE SLUŽBE

Članak 71.

Općina Žminj u okviru samoupravnog djelokruga osigurava obavljanje djelatnosti kojima se zadovoljavaju svakodnevne potrebe građana na području komunalnih, društvenih i drugih djelatnosti, za koje je zakonom utvrđeno da se obavljaju kao javna služba.

Članak 72.

Općina Žminj osigurava obavljanje djelatnosti iz članka 71. ovog Statuta osnivanjem trgovačkih društva, javnih ustanova, drugih pravnih osoba i vlastitih pogona.

Načelnik imenuje i razrješava predstavnike jedinice lokalne samouprave u tijelima javnih ustanova, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba kojih je osnivač Općina Žminj.

Obavljanje određenih djelatnosti Općina Žminj može povjeriti drugim pravnim i fizičkim osobama temeljem ugovora o koncesiji.

 

XI. MJESNA SAMOUPRAVA

Članak 73.

Na području Općine mogu se osnivati mjesni odbori, kao oblici mjesne samouprave, a radi ostvarivanja neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana.

Mjesni odbor se osniva za jedno naselje, više međusobno povezanih manjih naselja ili za dio naselja, koji u odnosu na ostale dijelove čini zasebno razgraničenu cjelinu (dio naselja, a način i po postupku propisanom zakonom, ovim Statutom i posebnom odlukom Općinskog vijeća, kojom se detaljnije uređuje postupak i način izbora tijela mjesnog odbora.

Mjesni odbor je pravna osoba.

Članak 74.

Inicijativu za osnivanje mjesnog odbora mogu dati građani na tom području, njihove organizacije i udruženja.

Inicijativu iz stavka 2. ovog članka mora potpisati najmanje 10% osoba koje imaju biračko pravo (ali ne manje od 100) i koje imaju prebivalište na području za koje se traži osnivanje mjesnog odbora.

Članak 75.

Inicijator za osnivanje mjesnog odbora dužan je pripremiti Prijedlog za osnivanje mjesnog odbora.

Prijedlog za osnivanje mjesnog odbora mora sadržavati podatke: o naselju ili dijelu naselja za koje se predlaže osnivanje mjesnog odbora; potpise najmanje 10% birača s tog područja s njihovim imenima i prezimenima, adresama; o sjedištu te o osnovnim zadacima i sredstvima mjesnog odbora, obrazložene razloge za osnivanje mjesnog odbora, te podatke o osobi koja predstavlja podnositelje prijedloga i poduzima radnje u postupku.

Članak 76.

Inicijativa s Prijedlogom za osnivanje mjesnog odbora podnosi se u pismenom obliku Općinskom načelniku, koji u roku od 15 dana od dana primitka prijedloga utvrđuje da li je prijedlog sukladan zakonu i ovom Statutu.

Ukoliko Općinski načelnik utvrdi da prijedlog nije podnesen na propisani način i  po propisanom postupku, obavijestit će predlagatelja i zatražiti da u roku od 15 dana dopuni prijedlog za osnivanje mjesnog odbora.

Pravovaljani prijedlog Općinski načelnik upućuje Općinskom vijeću, koje je dužno izjasniti se o prijedlogu u roku od 60 dana od prijema prijedloga.

Ispunjavanje uvjeta i opravdanih razloga za osnivanje mjesnog odbora utvrđuje Općinsko vijeće na prijedlog Općinskog načelnika o čemu Općinsko vijeće donosi Statutarnu odluku ili promjene Statuta.

Članak 77.

U prijedlogu za osnivanje mjesnog odbora navode se podaci o predlagatelju, području i granicama mjesnog odbora, sjedište mjesnog odbora, osnove pravila mjesnog odbora te zadaci i izvori financiranja mjesnog odbora.

Članak 78.

Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog odbora i predsjednik vijeća mjesnog odbora, koji imaju djelokrug i ovlasti utvrđene zakonom i ovim Statutom.

Članak 79.

Članove vijeća mjesnog odbora biraju građani s područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, na vrijeme od četiri godine.

Izbornu jedinicu za izbor članova vijeća  mjesnog odbora čini cijelo područje mjesnog odbora.

Postupak izbora članova vijeća mjesnog odbora i pitanja vezana uz obavljanje dužnosti članova vijeća mjesnog odbora uređuju se posebnom odlukom Općinskog vijeća.

Članak 80.

Izbore za članove vijeća mjesnih odbora raspisuje Općinsko vijeće u roku od 30 dana od dana donošenja odluke Općinskog vijeća o osnivanju mjesnog odbora odnosno u roku od 30 dana od dana isteka mandata ili raspuštanja vijeća mjesnog odbora.

Od dana raspisivanja izbora pa do dana izbora ne može proteći manje od 30 dana niti više od 60 dana.

Članak 81.

Vijeće mjesnog odbora ima 5 članova, a mandat im traje četiri godine.

Za člana mjesnog odbora može biti biran hrvatski državljanin s navršenih 18 godina života koji ima prebivalište na području mjesnog odbora.

Članak 82.

Predsjednika vijeća mjesnog odbora biraju članovi iz svog sastava većinom glasova svih članova na vrijeme od četiri godine.

Predsjednik vijeća predstavlja mjesni odbor i za svoj rad odgovoran je vijeću mjesnog odbora.

Članak 83.

Vijeće mjesnog odbora donosi godišnji Program rada mjesnog odbora, Pravila mjesnog odbora, Poslovnik o radu u skladu sa Statutom, Financijski plan i Godišnji obračun, te obavlja druge poslove utvrđene zakonom, ovim Statutom, odlukom Općinskog vijeća i Općinskog načelnika, te svojim Pravilima.

Članak 84.

Programom rada utvrđuju se zadaci mjesnog odbora osobito u pogledu:

            - vođenja brige o uređenju područja mjesnog odbora,

            - poboljšanja kvalitete življenja i stanovanja,

            - vođenja brige o komunalnim i drugim uslužnim djelatnostima,

            - brige o potrebama stanovnika u oblasti društvene brige o djeci, obrazovanju i odgoju,

              javnom zdravlju, socijalnoj skrbi,

            - očuvanja prirode i zaštite okoliša,

            - zadovoljavanja potreba u kulturi, tjelesnoj kulturi i sportu,

            - organizacije pučke svečanosti, te drugih pitanja.

Godišnji program mora sadržavati prikaz financijskih sredstava potrebnih za realizaciju programa s naznakom izvora financiranja.

Vijeće mjesnog odbora dužno je do 1. listopada tekuće godine donijeti program rada za narednu godinu i dostaviti ga na suglasnost Općinskom načelniku.

Članak 85.

Vijeće mjesnog odbora donosi pravila mjesnog odbora kojima se detaljnije uređuje način konstituiranja, sazivanje i rad vijeća mjesnog odbora, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti članova vijeća, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika vijeća, način odlučivanja, te druga pitanja od značaja za rad mjesnog odbora.

Članak 86.

Za rad mjesnog odbora sredstva se osiguravaju u općinskom proračunu sukladno planu razvoja i mogućnostima Općine.

Pored sredstava iz stavka 1. ovog članka mjesni odbor može ostvarivati prihode od pomoći i dotacija od fizičkih i pravnih osoba, te druge prihode.

Članak 87.

Radi raspravljanja o potrebama i interesima građana te radi davanja prijedloga za rješavanje pitanja od mjesnog značenja, predsjednik vijeća mjesnog odbora i Općinski načelnik mogu sazivati mjesne zborove građana.

Sadržaj rada, način organiziranja i sazivanja mjesnih zborova građana uređuje se Pravilima mjesnog odbora.

Članak 88.

Uvjete za obavljanje administrativnih i drugih poslova za potrebe mjesnog odbora, kao i poslovni prostor osigurava Općinski načelnik.

Administrativne poslove za mjesni odbor obavlja Jedinstveni upravni odjel.

Članak 89.

Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora obavlja Općinski načelnik, koji može raspustiti vijeće mjesnog odbora, ako ono učestalo krši ovaj Statut, svoja Pravila ili ako ne izvršava povjerene mu poslove.

Članak 90.

Predsjednik vijeća mjesnog odbora dužan je u roku od 8 dana od dana donošenja dostaviti Općinskom načelniku opće akte koje donosi vijeće mjesnog odbora.

Ukoliko Općinski načelnik utvrdi da su akti iz prethodnog stavka u suprotnosti sa zakonom, Statutom i općim aktima Općinskog vijeća, dužan je takve akte staviti van snage, poduzeti mjere za zaštitu zakonitosti i interesa Općine, te posebnim aktom zatražiti od vijeća mjesnog odbora da u roku od 15 dana ispravi utvrđene nepravilnosti.

Ako vijeće mjesnog odbora u određenom roku ne ispravi utvrđene nepravilnosti svojih akata, te ako učestalo krši ovaj Statut, pravila mjesnog odbora ili ne izvršava povjerene mu poslove, Općinski načelnik može raspustiti vijeće mjesnog odbora.


XII. IMOVINA I FINANCIRANJE OPĆINE

Članak 91.

Sve pokretne i nepokretne stvari koje pripadaju Općini, kao i imovinska prava koja joj pripadaju, čine imovinu Općine.

Članak 92.

Imovinom Općine upravljaju Općinski načelnik i Općinsko vijeće u skladu s odredbama ovog Statuta pažnjom dobrog domaćina.

Općinski načelnik u postupku upravljanja imovinom Općine donosi pojedinačne akte glede upravljanja imovinom, na temelju općeg akta Općinskog vijeća o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine.

Općina vodi evidenciju o svojoj imovini.

Članak 93.

Općina ima svoje prihode kojima u okviru svoga samoupravnog djelokruga slobodno raspolaže.

Prihodi Općine su slijedeći:

-          općinski porezi, prirezi, naknade, doprinosi i pristojbe, u skladu sa zakonom i posebnim odlukama Općinskog vijeća,

-          prihodi od stvari u vlasništvu Općine i imovinskih prava,

-          prihodi od trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u vlasništvu Općine, odnosno u kojima Općina ima udio ili dionice,

-          prihodi od koncesija,

-          novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje Općina sama propiše sukladno zakonu,

-          udio u zajedničkim porezima s Istarskom županijom i Republikom Hrvatskom, te dodatni udio u porezu na dohodak za decentralizirane funkcije prema posebnom zakonu,

-          sredstva pomoći i dotacija Republike Hrvatske predviđena u državnom proračunu,

-          sredstva pomoći i dotacija Istarske županije predviđena u županijskom proračunu,

-          drugi prihodi utvrđeni zakonom.

Prihodi Općine moraju biti razmjerni poslovima koje obavlja sukladno zakonu.

Rashodi Općine moraju biti razmjerni  prihodima koje ostvari sukladno utvrđenim izvorima financiranja.

Članak 94.

Procjena godišnjih prihoda i primitaka, te utvrđeni iznosi izdataka i drugih plaćanja Općine Žminj iskazuju se u proračunu Općine Žminj.

Svi prihodi i primici proračuna moraju biti raspoređeni u proračunu i iskazani po izvorima iz kojih potječu.

Svi izdaci proračuna moraju biti utvrđeni u proračunu i uravnoteženi s prihodima i primicima.

Članak 95.

Proračun Općine Žminj i odluka o izvršenju proračuna donosi se za proračunsku godinu i vrijedi za godinu u kojoj je donesen.

Proračunska godina je razdoblje od dvanaest mjeseci, koja počinje 1.siječnja, a završava 31.prosinca.

Članak 96.

Općinsko vijeće donosi godišnji proračun za narednu proračunsku godinu na način i u rokovima propisanim zakonom.

Ukoliko se proračun za sljedeću proračunsku godinu ne može donijeti u propisanom roku, Općinsko vijeće donosi odluku o privremenom financiranju na način i u postupku propisanom zakonom i to najduže za razdoblje od prva tri mjeseca proračunske godine.

Općinsko vijeće, na prijedlog Općinskog načelnika, donosi provedbene akte proračuna i godišnji obračun proračuna Općine, sukladno propisima.

Članak 97.

Ako se tijekom proračunske godine smanje prihodi i primici ili povećaju izdaci utvrđeni proračunom, proračun se mora uravnotežiti sniženjem predviđenih izdataka ili pronalaženjem novih prihoda.

Uravnoteženje proračuna provodi se izmjenama i dopunama proračuna po postupku propisanom za donošenje proračuna.

Članak 98.

Općinsko vijeće nadzire ukupno materijalno i financijsko poslovanje Općine.

Zakonitost, svrhovitost i pravodobnost korištenja proračunskih sredstava Općine nadzire Ministarstvo financija.

 

XIII.  AKTI OPĆINE

Članak 99.

Općinsko vijeće na temelju prava i ovlaštenja, utvrđenih zakonom i ovim Statutom, donosi Statut, Poslovnik o radu Općinskog vijeća, proračun, odluku o izvršenju proračuna, odluke i druge opće akte i zaključke.

Općinsko vijeće donosi rješenja i druge pojedinačne akte, kada u skladu sa zakonom rješava o pojedinačnim stvarima.

Članak 100.

Općinski načelnik u poslovima iz svog djelokruga donosi odluke, pravilnike, zaključke, te opće akte kada je za to ovlašten zakonom ili općim aktom Općinskog vijeća.

Članak 101.

Radna tijela Općinskog vijeća donose zaključke i preporuke.

Članak 102.

U postupku donošenja akata Općinskog vijeća i Općinskog načelnika može se o tim aktima provesti javna rasprava.

Zaključak o upućivanju akata na javnu raspravu donosi Općinski načelnik, a samu javnu raspravu provodi Jedinstveni upravni odjel.

Zaključak iz prethodnog stavka objavljuje se putem sredstava javnog priopćavanja ili
oglasa i sadrži:

            - mjesto izlaganja akta,

            - trajanje javne rasprave, koje ne može biti kraće od osam dana,

            - način sudjelovanja fizičkih i pravnih osoba u javnoj raspravi,

            - druge elemente od značaja za provođenje javne rasprave.

O rezultatima javne rasprave Jedinstveni upravni odjel obvezan je sačiniti izvješće s prijedlogom akta koji upućuje Općinskom načelniku radi daljnjeg postupka.

Članak 103.

Općinski načelnik osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća na način i u postupku propisanom ovim Statutom, te obavlja nadzor nad zakonitošću rada Jedinstvenog upravnog odjela koji obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga Općine.

Članak 104.

Jedinstveni upravni odjel, u izvršavanju općih akata Općinskog vijeća i Općinskog načelnika, donosi pojedinačne akte kojima rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba (upravne stvari).

Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovog članka može se izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu Istarske županije.

Na donošenje akata iz ovog članka shodno se primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom postupku, ako posebnim zakonom nije propisan drugačiji postupak.

U skladu s odredbama Zakona o upravnim sporovima, protiv konačnih pojedinačnih akata iz stavka 1. ovog članka može se pokrenuti upravni spor.

U izvršavanju općih akata Općinskog vijeća pojedinačne akte donose i pravne osobe kojima su odlukom Općinskog vijeća, u skladu sa zakonom povjerene javne ovlasti.

Članak 105.

Nadzor zakonitosti pojedinačnih neupravnih akata koje donose u samoupravnom djelokrugu Općinsko vijeće i načelnik obavljaju nadležna središnja tijela državne uprave, svako u svojem djelokrugu, sukladno posebnom zakonu. 

Članak 106.

Nadzor nad zakonitošću rada i općih akata Općinskog vijeća u njegovom samoupravnom djelokrugu obavlja Ured državne uprave u Istarskoj županiji nadležna središnja tijela državne uprave, svako u svojem djelokrugu.

Članak 107.

Podrobnije odredbe o aktima Općine i postupku donošenja akata utvrdit će se u poslovniku Općinskog vijeća.

Članak 108.

Prije nego što stupi na snagu, opći akt obvezno se objavljuje u "Službenom glasniku Općine Žminj".

Opći akti stupaju na snagu osmog dana od dana objave, osim ako nije zbog osobito opravdanih razloga, općim aktom propisano da opći akt stupa na snagu dan nakon objave.

Opći akt ne može imati povratno djelovanje.

Članak 109.

Općina u postupku pripremanja i donošenja odluka i drugih općih akata Istarske županije, zakona i drugih propisa Republike Hrvatske, a koji je se neposredno tiču, daje inicijative, mišljenja i prijedloge nadležnim tijelima.

Inicijative, mišljenja i prijedloge iz prethodnog stavka mogu u ime Općine podnositi Općinsko vijeće i Općinski načelnik, neposredno nadležnim tijelima ili posredno putem članova Skupštine Istarske županije i zastupnika u Hrvatskom saboru.

 

XIV. JAVNOST RADA

Članak 110.

Rad Općinskog vijeća, Općinskog načelnika i upravnog tijela Općine je javan.

Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti rad Općinskog vijeća u skladu s odredbama Poslovnika Općinskog vijeća.

Članak 111.

Javnost rada Općinskog vijeća osigurava se:

-          javnim održavanjem sjednica,

-          izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja,

-          objavljivanjem općih akata i drugih akata u službenom glasilu Općine, na službenim web stranicama i oglasnim pločama.

Javnost rada Općinskog načelnika osigurava se:

-          održavanjem konferencija za medije,

-          izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja,

-          objavljivanjem općih akata i drugih akata u službenom glasilu Općine, na službenim web stranicama i oglasnim pločama.

Javnost rada Jedinstvenog upravnog odjela Općine osigurava se izvještavanjem i napisima u tisku, na oglasnim pločama i službenim web stranicama, te drugim oblicima javnog priopćavanja.

 

XV. SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA

Članak 112.

Način djelovanja Općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika u obnašanju javnih dužnosti uređen je posebnim zakonom.

Članak 113.

Općinsko vijeće posebnom odlukom propisuje tko se smatra lokalnim dužnosnikom u obnašanju javne vlasti te uređuje sprječavanje sukoba interesa između privatnog i javnog interesa u obnašanju javne vlasti.


XVI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 114.

Prijedlog za promjenu Statuta može podnijeti jedna trećina vijećnika Općinskog vijeća, Općinski načelnik i Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost.

Prijedlog mora biti obrazložen, a podnosi se predsjedniku Općinskog vijeća.

Općinsko vijeće, većinom glasova svih vijećnika, odlučuje da li će pristupiti raspravi o predloženoj promjeni Statuta.

Ako se ni nakon ponovljene rasprave ne donese odluka da će se pristupiti raspravi o predloženoj promjeni, isti prijedlog se ne može ponovno staviti na dnevni red Općinskog vijeća, prije isteka roka od šest mjeseci od dana zaključivanja rasprave o prijedlogu.

Članak 115.

Odluke i drugi opći akti doneseni na temelju Statuta Općine Žminj (Službeni glasnik Općine Žminj broj 4/09.) i zakona, uskladit će se s odredbama ovog Statuta i zakona kojim se uređuje pojedino područje u zakonom propisanom roku.

Članak 116.

Ovaj Statut stupa na snagu osmoga dana po objavi u "Službenom glasniku Općine Žminj", osim odredaba članka 41. stavak 1. podstavak 8., članka 47., članka 50. i članka 59. stavka 2., članka 59. stavka 3. podstavka 5. i 11. i članka 59. stavka 4. koje stupaju na snagu na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju prvih slijedećih općih i redovnih izbora za članove predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i općinskih načelnika, gradonačelnika i župana.

Članak 49. stavak 2. stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Članak 117.

Danom stupanja na snagu ovoga Statuta prestaje važiti Statut Općine Žminj (Službeni glasnik Općine Žminj broj 4/09.).


Klasa: 021-01/13-01/02
Urbroj: 2171/04-01-13-1

Žminj,  27.ožujka 2013.

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ŽMINJ
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Elvis Kliman, dipl.iur., v.r.