Sjednice Općinskog vijeća

40. (40 / 01 / 2021.) sjednica Općinskog vijeća - 23.02.2021, 19.00h - elektroničkim putem

Poziv na 40. sjednicu Općinskog vijeća (23.02.2021. u 19:00 - elektroničkim putem)
Poziv na 40. sjednicu Općinskog vijeća (23.02.2021. u 19:00 - elektroničkim putem) - dopuna


Materijali:
Verifikacija zapisnika s tridesetidevete (39/12/2020) sjedince Općinskog vijeća Općine Žminj održane 17. prosinca 2020.
Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Žminj
Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Žminj - statut
Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Žminj
Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Žminj za 2021. godinu
Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Statut Javne vatrogasne postrojbe Rovinj-Rovigno - Unita dei vigili del fuoco pubblica Rovinj-Rovigno
Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Statut Javne vatrogasne postrojbe Rovinj-Rovigno - Unita dei vigili del fuoco pubblica Rovinj-Rovigno - statuta
Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Statut Javne vatrogasne postrojbe Rovinj-Rovigno - Unita dei vigili del fuoco pubblica Rovinj-Rovigno - upit
Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Statut Javne vatrogasne postrojbe Rovinj-Rovigno - Unita dei vigili del fuoco pubblica Rovinj-Rovigno - suglasnost
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Rovinj-Rovigno - Unita dei vigili del fuoco pubblica Rovinj-Rovigno
Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na sklapanje I. Aneksa Sporazuma o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Rovinj-Rovigno - Unita dei vigili del fuoco pubblica Rovinj-Rovigno
Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na sklapanje I. Aneksa Sporazuma o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Rovinj-Rovigno - Unita dei vigili del fuoco pubblica Rovinj-Rovigno - suglasnost
Prijedlog Odluke o izmjeni odluke o osnivanju Dječjeg vrtića "Žminj"
Prijedlog Odluke o otpisu potraživanja Općine Žminj
Prijedlog Odluke o otpisu potraživanja Općine Žminj - prilog 1
Prijedlog Odluke o otpisu potraživanja Općine Žminj - prilog 2
Prijedlog Odluke o otpisu potraživanja Općine Žminj - zaključak
Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o stanju sustava civilne zaštite na području Općine Žminj u 2020. godini i Godišnjeg plana razvoja sustava Civilne zaštite za 2021. godinu u Općini Žminj - plan
Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o stanju sustava civilne zaštite na području Općine Žminj u 2020. godini i Godišnjeg plana razvoja sustava Civilne zaštite za 2021. godinu u Općini Žminj - izvješće
Rasprava o zahtjevu Dječjeg vrtića "Rapčići" za zapošljavanje trećeg odgojitelja u jasličkoj skupini
Izvještaj o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2020. godinu
Dopuna - Prijedlog Odluke o ukidanju Odluke o osnivanju zajedničke službe komunalnog i prometnog redarstva
Dopuna - Prijedlog Odluke o ukidanju Odluke o osnivanju zajedničke službe komunalnog i prometnog redarstva - odluka
Dopuna - Prijedlog Odluke o uključenju u akciju Gradovi i općine - prijatelji djece


SVI Materijali za 40. sjednicu Općinskog vijeća (ZIP datoteka)


(objavljeno 18.02.2021. u 18:53)
39. (39 / 12 / 2020.) sjednica Općinskog vijeća - 17.12.2020, 19.00h - Čakavska kuća
38. (38 / 11 / 2020.) sjednica Općinskog vijeća - 26.11.2020., 19:00h
33. (33 / 06 / 2020.) sjednica Općinskog vijeća - 29.05.2020., 19:30h - elektroničkim putem
29. (29 / 02 / 2020.) sjednica Općinskog vijeća - 31.03.2020., 19h - elektroničkim putem
27. (27 / 08 / 2019.) sjednica Općinskog vijeća - 23.12.2019., 18h
25. (25 / 06 / 2019.) sjednica Općinskog vijeća - 07.11.2019., 19h
22. (22 / 03 / 2019.) sjednica Općinskog vijeća - 13.05.2019., 19.30h
19. (19 / 13 / 2018.) sjednica Općinskog vijeća - 20.12.2018., 19.00h