Sjednice Općinskog vijeća

Četvrta sjednica Općinskog vijeća - 22.09.2021., 19:30h - Čakavska kuća

Poziv na 4. sjednicu Općinskog vijeća (22.09.2021. u 19:30 - Čakavska kuća, Žminj


Materijali:
Verifikaicja zapisnika s druge (02/2021) sjednice Općinskog vijeća Općine Žminj održane 30. lipnja 2021. godine
Verifikaicja zapisnika s treće (03/2021) sjednice Općinskog vijeća Općine Žminj održane 14. srpnja 2021. godine
Prijedlog Odluke o prihvatu najpovoljnije ponude i prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Žminj (k.č. 693/1 Z k.o. Žminj)
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Žminj za 2021. godinu
Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rda Dječjeg vrtića "Rapčići"
Prijedlog Odluke o dodjeli javnog priznanja Općine Žminj za 2021. godinu - Nagrada za životno djelo gospođi Vilmi Unukić
Prijedlog Odluke o dodjeli javnog priznanja Općine Žminj za 2021. godinu - Nagrada za životno djelo Josipu Pinu Kuharu - posthumno
Prijedlog Odluke o sklapanju Ugovora o zakupu k.č. 194/9 i k.č. 1364/Z k.o. Žminj za potrebe Vlastitog pogona Općine Žminj
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Žminj za 2021. godinu
Izvještaj o radu načelnika za period sijećanj - lipanj 2021. godine

Dopuna dnevnog reda:
Poziv na 4. sjednicu Općinskog vijeća (22.09.2021. u 19:30 - Čakavska kuća, Žminj - dopuna dnevnog reda
Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o poslovanju Vlastitog pogona Općine Žminj
Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine ŽminjSVI Materijali za 4. sjednicu Općinskog vijeća (ZIP datoteka)


(objavljeno 17.09.2021. u 16:55)

Sjednice Općinskog vijeća 2017.-2021.

42. (42 / 03 / 2021.) sjednica Općinskog vijeća - 14.04.2021, 19.30h - elektronički putem ZOOM sastanka
41. (41 / 02 / 2021.) sjednica Općinskog vijeća - 31.03.2021, 19.00h - elektronički putem ZOOM sastanka
40. (40 / 01 / 2021.) sjednica Općinskog vijeća - 23.02.2021, 19.00h - elektroničkim putem
39. (39 / 12 / 2020.) sjednica Općinskog vijeća - 17.12.2020, 19.00h - Čakavska kuća
38. (38 / 11 / 2020.) sjednica Općinskog vijeća - 26.11.2020., 19:00h
33. (33 / 06 / 2020.) sjednica Općinskog vijeća - 29.05.2020., 19:30h - elektroničkim putem
29. (29 / 02 / 2020.) sjednica Općinskog vijeća - 31.03.2020., 19h - elektroničkim putem
27. (27 / 08 / 2019.) sjednica Općinskog vijeća - 23.12.2019., 18h
25. (25 / 06 / 2019.) sjednica Općinskog vijeća - 07.11.2019., 19h
22. (22 / 03 / 2019.) sjednica Općinskog vijeća - 13.05.2019., 19.30h
19. (19 / 13 / 2018.) sjednica Općinskog vijeća - 20.12.2018., 19.00h